Nowy Statut Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

Statut Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

Szkoła Podstawowa w Gorzanowie, zwana dalej „Szkołą„, działa na podstawie ustawy: Prawo Oświatowe z 14.12.2016r. (Dz.U. z 2017r. z 11.01.2017r., poz. 59), ustawy z 07.09.1991 o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Statutu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa oraz niniejszego Statutu.

Rozdział I: Nazwa, typ szkoły, siedziba i zadania Szkoły.

 • 1.
 1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa w Gorzanowie„.
 2. Szkoła Podstawowa w Gorzanowie jest niepubliczną, ośmioklasową szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej.
 3. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Gorzanowie jest: 57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8.
 4. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Gorzanowie jest Towarzystwo Miłośników Gorzanowa, zwanym dalej „TMG”.
 5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje właściwy dla siedziby szkoły Kurator Oświaty.
 • 2.
  1. W Szkole Podstawowej w Gorzanowie funkcjonuje oddział obowiązkowego wychowania przedszkolnego oraz do roku szk. 2018/2019 klasy gimnazjalne.
 1. W Szkole realizuje się cele i zadania oparte o podstawę programową kształcenia ogólnego określoną
  w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 47 ustawy- Prawo Oświatowe.
 2. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadza się egzamin ośmioklasisty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 3.

 Szkoła Podstawowa w Gorzanowie jest instytucją publiczną, realizującą konstytucyjne prawo do nauki, wychowującą i kształcącą zgodnie z systemem wartości i tradycji narodu polskiego oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

 1. Do zadań Szkoły należy: zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Realizując to, Szkoła kieruje się zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, a także międzynarodowego, w tym także wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Zadania obejmują w szczególności:
 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej w ramach obowiązującego prawa oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,
 • umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia,
 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,
 • wzbogacenie form edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów w szczególności: organizowanie zajęć pozalekcyjnych, organizowanie konkursów naukowych i artystycznych, kierowanie do kół i klubów działających na terenie miejscowości,
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • właściwe zarządzanie szkołą w celu podnoszenia jej jakości pracy i rozwoju organizacyjnego.

Rozdział II: Osoba prowadząca szkołę

 • 4.
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Miłośników Gorzanowa z siedzibą w Gorzanowie, przy ul. Kłodzka 8, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000096521.
 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kurator Oświaty we Wrocławiu, a organem ewidencyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Rozdział III: Organy Szkoły oraz zakres ich zadań.

 • 5.

Organami Szkoły są:

 1. Rada Pedagogiczna.
 2. Rada Szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski.

Dyrektor Szkoły

 • 6.
 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd TMG.
 2. Dyrektor powoływany jest na okres 5 lat szkolnych.
 3. Wyłonienie kandydata na Dyrektora Szkoły może być poprzedzone konkursem ogłoszonym przez Zarząd TMG.
 4. Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub na własną prośbę.
 5. Podejmowanie przez Dyrektora decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Zarządu TMG.
 6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 • 7.

Dyrektor Szkoły w szczególności:

 • kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Szkoły,
 • ustala zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania i premiowania,
 • współdziała z Radą Szkoły i zapewnia jej realny wpływ na działalność Szkoły w zakresie przysługujących Radzie uprawnień,
 • dysponuje powierzonym mu majątkiem Szkoły w granicach zwykłego zarządu,
 • realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • współpracuje z pielęgniarką i lekarzem, sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi
  i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko, PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 • 8.

Dyrektor ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych pracownikom Szkoły,
 2. okresowej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 3. wykorzystywania według swojego uznania, po konsultacji z zarządem TMG, środków finansowych przyznanych na działalność Szkoły,
 4. skreślenia ucznia, w drodze decyzji, z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 • 9.

Dyrektor Szkoły odpowiada przed organami TMG, Kuratorium Oświaty oraz innymi organami kontrolnymi państwa za:

 1. poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,
 2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
 4. celowe i racjonalne wykorzystywanie środków zapewnionych na działalność Szkoły,
 5. zgodne z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
  za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
 6. zgodne z przepisami prowadzenie gospodarki finansowej oraz księgowości szkolnej.

Rada Pedagogiczna

 • 10.
 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole, bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez jej Przewodniczącego goście,
  za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mają oni głos doradczy.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, w związku z klasyfikacją i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Szkoły, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 • 11.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Szkoły,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. ustalanie sposobów wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 • 12.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału innych zadań statutowych Szkoły.
 • 13.

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 • 14.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmiany w Statucie Szkoły i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
  z funkcji dyrektora.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 Rada Szkoły

 15.

Rada Szkoły jest organem kolegialnym i składa się:

 1. po jednym z rodziców wybranych na zebraniu szkolnym, reprezentujących każdą klasę i oddział przedszkolny; jeżeli rodzice uczniów danej klasy nie wybiorą reprezentanta do Rady Szkoły, działa ona w składzie zmniejszonym; Rada nie może jednak liczyć mniej niż dwóch rodziców,
 2. z dwóch nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
 3. w skład Rady Szkoły wchodzi również po jednym przedstawicielu uczniów klasy VII i VIII oraz przedstawiciel uczniów klas gimnazjalnych, do czasu ich wygaszenia, wybranych przez ogół uczniów.
 4. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.
 5. W posiedzeniach Rady Szkoły może uczestniczyć dyrektor Szkoły, z głosem doradczym.
 6. W posiedzeniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć przedstawiciele władz TMG oraz zaproszeni przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, goście, z głosem doradczym.
 • 16.
 1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata, z tym że w każdym nowym roku szkolnym może nastąpić wybór,
  w trybie określonym w § 15 Statutu najwyżej 1/3 składu członków Rady.
 2. Zarząd TMG może w każdym czasie zarządzić wybory do Rady Szkoły w razie stwierdzenia, że Rada nie wykonuje obowiązków statutowych, w trybie określonym w § 15 Statutu.
 3. Rada Szkoły działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wybiera przewodniczącego, zebrania Rady są protokołowane.
 4. W regulaminie Rady mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
 • 17.

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a także:

 1. uchwala zmiany do Statutu Szkoły,
 2. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskiem o zbadanie
  i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole,
 3. opiniuje plan pracy Szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Szkoły,
 4. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć,
 5. opiniowanie na wniosek Dyrektora, wszelkich istotnych dla Szkoły spraw bieżących jak remonty, zakupy sprzętu, pomocy naukowych i inne ważniejsze potrzeby i wydatki,
 6. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy- Prawo Oświatowe,
 7. jeżeli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego Rada Szkoły nie uzyska porozumienia
  z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 8. w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Samorząd Uczniowski

 • 18.
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego grona wyłonić radę wolontariatu.

  Rozdział IV: Organizacja Szkoły

 19.

 Szkoła Podstawowa w Gorzanowie spełnia wymagania szkoły publicznej określone w Art. 14 ust. 3 ustawy- Prawo Oświatowe:

 1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe określone przepisami prawa.
 2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej.
 3. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 w Art. 14 ustawy- Prawo Oświatowe, na podstawie którego ustalono w Szkole Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 5. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 • 20.
 1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy pierwszej do ósmej.
 2. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący obowiązkowe wychowanie przedszkolne
  w wymiarze określonym przepisami prawa.
 3. W szkole funkcjonują klasy gimnazjalne do czasu ich wygaszenia.
 4. Rok szkolny organizowany jest zgodnie z przepisami prawa.
 • 21.
 1. Organizacja roku szkolnego opisana jest w rocznym planie pracy Szkoły, zatwierdzanym przez Radę Pedagogiczną, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Oddział klasowy liczy do 16 uczniów.
 4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 5. W Szkole w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, określoną przepisami prawa.
 6. Dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w obowiązkowym oddziale przedszkolnym i w klasie I zgodnie z Art. 96 ust. 5 ustawy- Prawo Oświatowe.
 • 22.
 1. Obok zajęć obowiązkowych, określonych w Art. 109 ust.1 ustawy- Prawo Oświatowe, Szkoła organizuje zajęcia nieobowiązkowe i pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców lub opiekunów,
  a w szczególności: koła zainteresowań przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, warsztaty przedmiotowe
  i artystyczne, obozy naukowe.
 2. W programie Szkoły przewiduje się organizowanie zajęć obowiązkowych w ramach „białej” i „zielonej” szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły może (ma prawo) zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. W czasie tych zajęć mogą być realizowane np. działania projektowe, zajęcia ceramiczne
  lub inne zajęcia wspomagające proces dydaktyczny i wychowawczy Szkoły.
 4. Dyrektor i Rada Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, mogą angażować rodziców wszystkich uczniów do wspomagania różnych działań Szkoły.
 • 23.

Szkoła może prowadzić świetlicę szkolną.

 • 24.

Zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) zaczynają się o godz. 8.00, a kończą się zgodnie z planem nauczania.

Rozdział V: Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów, w tym przypadki w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły.

Pracownicy pedagogiczni.

 • 25.
 1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.
 3. Pracownicy zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy.
 4. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor Szkoły, jest on pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy,

 26.

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

 • realizacja programu nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach (grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły,
 • zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w Szkole oraz organizowanych przez Szkołę,
 • stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, w tym podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach oraz zdobywania kolejnych kwalifikacji i stopni awansu.
 • 27.

Nauczyciel ma prawo do:

 • opracowywania samodzielnych programów nauczania, zgodnie z przepisami prawa,
 • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
 • oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem,
 • wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników,
 • wykonywania pracy w warunkach określonych regulaminem pracy.
 • 28.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 • poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów,
 • bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w Szkole i na organizowanych przez Szkołę zajęciach oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie,
 • powierzone mu mienie szkolne.
 • 29.
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli (uczących w tym oddziale), zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.
 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 powinien:
 • zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków,
 • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 • współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.,
 • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce
  i zachowania się ucznia,
 • uczestniczyć w zebraniach klasowych z rodzicami i konsultacjach.
 • 30.
 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz opracowuje plan pracy wychowawczej, w oparciu o przepisy prawa oświatowego i szkolnego.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy realizacji zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego.
 • 31.
 1. Dyrektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może zdecydować o zmianie wychowawcy.
 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
 • gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawcy,
 • rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy,
 • urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
 • na wniosek rodziców, uczniów lub samego wychowawcy.
 1. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 pisemny, umotywowany wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora w terminie 14 dni od daty złożenia. Jeżeli Dyrektor ma wątpliwości co do zasadności wniosku powołuje w powyższym terminie komisję, w której skład poza nim wchodzi przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Szkoły. Komisja podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od powołania. Od decyzji Dyrektora oraz decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Zarządu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, za pośrednictwem Dyrektora.

 Pracownicy niepedagogiczni.

 32.

Pracowników niepedagogicznych Szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów prawa pracy, dyrektor Szkoły. Może on, w uzasadnionych przypadkach, zatrudnić pracowników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków tych osób, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor Szkoły w umowie.

Uczniowie.

 33.

Prawa i obowiązki ucznia (Regulamin Ucznia):

 1. Uczeń Szkoły ma prawo do:
 • dostosowanej do jego możliwości nauki w klasach i zespołach, prowadzonej przez nauczycieli ,
 • wychowania i opieki, osobistego i serdecznego traktowania bez względu na osiągane wyniki
  w nauce przez nauczycieli i personel administracyjny,
 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • systematycznego rozszerzania swej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań, indywidualnego toku nauki w wypadku wyjątkowych zdolności lub zaległości w nauce wynikających z choroby, ułomności lub zdarzeń losowych,
 • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych oraz innych urządzeń będących
  w dyspozycji Szkoły lub będących jej własnością pod opieką i za zgodą osób odpowiedzialnych, a także posiadania swojego miejsca, w którym można złożyć przybory szkolne, zeszyty, książki itp.,
 • uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę lub TMG formach wypoczynku wakacyjnego
  i podczas przerw w nauce, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • jawnego wyrażania opinii o pracy i życiu Szkoły, nie naruszających niczyjej godności osobistej,
 • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
 • wykorzystania przerwy na odpoczynek między lekcjami,
 • jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,
 • powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i umiejętności – przy czym w ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
 • prezentacji własnej twórczości i osiągnięć na forum Szkoły i poza nią,
 • zwracania się do wszystkich zatrudnionych w Szkole nauczycieli w sprawach trudnych,
  w oczekiwaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów.
 1. Uczeń Szkoły obowiązany jest:
 • przestrzegać postanowień regulaminu ucznia (niniejszego paragrafu),
 • uczyć się systematycznie i pracować nad kształtowaniem swojego charakteru,
 • odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły,
 • współpracować zgodnie z innymi uczniami i pracownikami Szkoły,
 • współuczestniczyć w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie i Szkole,
 • chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • dbać o porządek, czystość, estetykę i stan techniczny wspólnie użytkowanego dobra: sprzętu, mebli, urządzeń, pomocy szkolnych itp.,
 • godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią,
 • systematycznego i niezwłocznego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • posiadać strój galowy (biały, granatowy, czarny) podczas uroczystości szkolnych i innych ważnych wydarzeń w szkole, strój sportowy na zajęciach wychowania fizycznego, fartuch
  na zajęciach z chemii,
 • do wyłączenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas przerw i lekcji. W uzasadnionych przypadkach może je wykorzystać do kontaktów z rodzicami.
 • 34.

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 • rzetelną naukę i pracę społeczną,
 • wzorową i koleżeńską postawę,
 • szczególne osiągnięcia,
 • dzielność i odwagę,
 • osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.
 • 35.

Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 • 36.
 1. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:
 • pochwała udzielona przez wychowawcę,
 • pochwała udzielona przez dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
 • list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej i dyrektora do rodziców,
 • dyplom uznania,
 • nagrody rzeczowe,
 • stypendium fundowane.
 1. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły oraz przez Radę Szkoły.
 2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z innymi organami Szkoły, może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.
 • 37.
 1. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:
 • upomnienie ustne przez wychowawcę klasy,
 • prace społeczno- użyteczne na rzecz szkoły,
 • rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem Szkoły,
 • rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem Szkoły z udziałem rodziców,
 • zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych itp.,
 • rozmowa i podpisanie kontraktu z uczniem,
 • skreślenie z listy uczniów.
 1. Kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach jak: wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę Szkoły, demoralizacja innych uczniów itp., pomija się kolejność stosowania kar.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
 • ciężkiego naruszenia regulaminu ucznia, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3,
 • przekroczenia limitu 20 godzin nieobecności nieusprawiedlionych,
 • nieuzyskania średniej 3,0 na koniec roku szkolnego.
 1. Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy. Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, podjętej na podstawie § 11 Statutu, rodzicom (opiekunom) przysługuje odwołanie do Zarządu TMG.

Rozdział VI: Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły.

 • 38.

Szkoła dysponuje majątkiem przekazanym jej przez władze TMG i wszelkich innych źródeł przekazywanymi na jej rzecz (dotacje oświatowe, darowizny itp.). Księgowość, w tym fundusze gromadzone w ramach działalności Rady Szkoły, prowadzona jest dla Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII: Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły.

 • 39.

Tryb przyjmowania uczniów do Szkoły:

 1. Do Szkoły przyjmowani są wszyscy zainteresowani uczniowie, na wniosek rodzica, prawnego opiekuna.
 2. W przypadku, gdy ilość kandydatów do oddziału przekracza liczbę 16, pierwszeństwo mają uczniowie zamieszkali w Gorzanowie, Topolicach i Mielniku.
 3. W przypadku ucznia, który przenosi się z innej szkoły, a posiada naganną ocenę z zachowania, decyzja
  o przyjęciu podejmowana jest po rozmowie dyrektora z uczniem i rodzicem, w tym ustaleniu warunków i zasad zachowania ucznia w szkole.

 

Gorzanów, 25.01.2017r.                                                                  Zatwierdzony przez zarząd TMG

 

 

Skip to content