Edukacja powodziowa

Edukacja powodziowa w Szkole Podstawowej w Gorzanowie


Aby system ostrzeżeń powodziowych był skuteczny mieszkańcy powinni wiedzieć i akceptować to, co się planuje w zakresie ochrony przed powodzią w ich miejscowości. Powinni mieć świadomość, że od nich samych zależy, jakie w razie powodzi poniosą straty. Muszą znać zasady działania systemu ostrzeżeń i wiedzieć, co mają robić po usłyszeniu ostrzeżenia. Powinni znać metody ograniczania skutków powodzi i zabezpieczania domów.

Dlatego ważnym elementem lokalnego planu ograniczania skutków powodzi dla Gorzanowa jest informowanie i edukacja dzieci i dorosłych. Już na samym początku prac nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową, której przekazano materiały edukacyjne i dydaktyczne oraz uzgodniono zakres tematyczny i formy zajęć szkolnych.

Zajęcia o tematyce powodziowej zrealizowane w szkole (edukacja dzieci i dorosłych poprzez dzieci)

Zajęcia dotyczące tematyki powodziowej realizowane były z uczniami w trakcie lekcji, a także mieli oni wykonać pewne zadania samodzielnie w domu. W efekcie powstały prace plastyczne, uczniowie wypełniali specjalne testy sprawdzające ich wiedzę, przeprowadzali wywiady na temat powodzi w 1997 r. z rodzicami lub sąsiadami, zorganizowano też w szkole wystawę fotografii z tej powodzi.

W szkole zaplanowano i zrealizowano również zajęcia, których celem była edukacja dorosłych. Odbyło się spotkanie rodziców (w czasie wywiadówki) z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Starostwa Powiatowego na temat budowanego w Gorzanowie systemu ostrzeżeń powodziowych. Celem tego spotkania było poinformowanie rodziców o realizowanych w Gorzanowie pracach związanych z planem ograniczania skutków powodzi oraz przygotowanie ich do opracowania wraz z dziećmi Rodzinnych Planów Powodziowych. Rodzice otrzymali materiały zawierające informacje o tym, co powinien zawierać Rodzinny Plan oraz informacje dotyczące miejsc i dróg ewakuacji, systemu ostrzeżeń i telefonów alarmowych dla mieszkańców Gorzanowa. W spotkaniu uczestniczyło około 30 rodziców, a planów rodzinnych powstało około 12.

Skip to content